Vad är en Emmausvandring?

”Vandringen” – ordet används mer i bildlig än fysisk bemärkelse – är ett förnyelseprogram. Den har en mycket strukturerad uppläggning och är inte en avslappningsretreat. Förutom tal av lekmän och präster kring teman om Guds nåd, innebär vandringen att deltagarna träffas i smågrupper (både under vandringen och efter) för att utmana och stöda varandra i ett troget och trosfyllt liv. Det handlar om att styrka och förnya kristna som Jesu lärjungar i familjen, på jobbet och i samhället genom sin lokala församling. Emmausvandringen är en upplevelse för växande kristna av alla sorter som kommer samman kring kärnan i den kristna tron. Vandringen ordnas separat för män och kvinnor.

Vad sker under en Emmausvandring?

Emmausvandringen är en 72 timmars upp­levelse. Du kan se fram emot tre dagar av bön, undervisning, gudstjänst, sång och grupp­arbete.
Varje dag firar vi nattvard tillsammans.
Den första dagen är uppbyggd kring Gud,
den andra kring Jesus och den sista kring den Helige Ande.
Ca 10-11 korta föredrag framförs av präster och lekfolk. Föredragen beskriver hur Guds nåd kan upplevas i församlingen och synliggöras
i världen. På varje tal följer stunder av tyst
reflektion, diskussion och kreativ respons.
De tre dagarna syftar till ”den fjärde dagen”, som innebär att leva varje dag som en vandring med Jesus, genom regelbunden bön, studier och tjänst.

Vad sker efter Emmaus?

Upplevelsen varar bara i tre dagar, men du
kommer att uppmanas att bygga på erfaren­heterna av den resten av ditt liv.

De som är med på en vandring uppmanas
göra två saker:

- att utveckla sitt andliga liv genom studier och engagemang i församlingen
- att bli mer aktiva Kristi lärjungar i världen genom den egna församlingen

För att stärka och utveckla livet som lärjunge erbjuder Emmausrörelsen flera möjligheter:

- Vandringsgrupper med 4 – 6 personer som möts regelbundet för att dela erfarenheter och uppmuntra varandra att vara lärjungar
- Emmausträffar med gemenskap, bön och undervisning

Avsikten med Emmaus

Avsikten med Emmaus är att inspirera, utmana och utrusta församlingsmedlemmar till att leva ut sitt kristna liv. Man betonar vikten av den lokala församlingen. Emmaus försöker också fostra till enhet i Kristus och öppenhet för olika trosperspektiv.

Vem kan vara med?

Emmausvandringen är öppen för alla, oavsett församlings- eller samfundstillhörighet.
Emmaus passar för dig som

- är aktiv i en församling
- önskar nytändning i tron och förnyelse av din vision
- önskar stärka ditt andliga liv
- är mindre aktiv i en församling, men söker en förnyad relation med Gud
- känner till grunderna i den kristna tron
- inte vill ge dig in i teologisk debatt, utan kan acceptera troende från andra samfund
- är villig att inviga ditt vardagsliv till Gud

Kom med tomma händer och öppna hjärtan

Är detta något för dig?

Vill du veta mer om Emmausvandringen kan du läsa om den på engelska på www.upperroom.org/emmaus